Mode:     
24 Tháng Sáu 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
Phân phối chương trình môn Hóa 11NC & 11CB
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 13/10/2009 4:26:42 CH - Số lượt xem: 18236
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 11 PHÂN BAN
                                    CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
                                 Học kỳ 1 : 19 tuần : 36 tiết
                                       Học kỳ 2: 18 tuần : 34 tiết
                                        Cả năm : 37 tuần : 70 tiết
 
                                                  HỌC KỲ I
 Tiết 1,2   :    Ôn tập đầu năm
               Chương 1 : SỰ ĐIỆN LI                                                    
Tiết 3      :    Sự điện li
Tiết 4      :    Axit , bazơ , muối
Tiết 5,6   :    Sự điện li của nước . pH . Chất chỉ thị axit - bazơ
Tiết 7      :    Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 8      :    Luyện tập : Axit , bazơ , muối
                    Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 9      :   Bài thực hành 1
Tiết 10   :    Kiểm tra 1 tiết 
                Chương 2 : NITƠ - PHOTPHO
Tiết 11      :   Nitơ
Tiết 12,13 :   Amoniac và muối amoni
Tiết 14,15 :   Axit nitric và muối nitrat
Tiết 16      :   Phôtpho
Tiết 17      :   Axit phôtphoric và muối phôtphat
Tiết 18      :   Phân bón hoá học
Tiết 19,20 :   Luyện tập : Tính chất của nitơ , phôtpho
                                        và các hợp chất của chúng
Tiết 21     :    Bài thực hành 2
Tiết 22     :    Kiểm tra 1 tiết
                 Chương 3 : CACBON - SILIC
Tiết 23     :    Cacbon
Tiết 24     :    Hợp chất của cacbon
Tiết 25     :    Silic và hợp chất của silic
Tiết 26     :    Công nghiệp silicat
Tiết 27     :    Luyện tập : Tính chất của cacbon , silic
                                       và các hợp chất của chúng
                 Chương 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Tiết 28    :     Mở đầu về hoá học hữu cơ
Tiết 29    :     Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 30,31:    Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 32    :     Phản ứng hữu cơ
Tiết 33    :     Luyện tập : Hợp chất hữu cơ , công thức phân tử
                                         và công thức cấu tạo
Tiết 34,35 :   Ôn tập học kỳ 1
Tiết 36      :   Kiểm tra học kỳ 1
               
                                                              HỌC KỲ II
               
                  Chương 5 : HIDROCACBON NO
Tiết 37,38 :   Ankan
Tiết 39      :   Xicloankan
Tiết 40      :   Luyện tập : Ankan và xicloankan
Tiết 41      :   Bài thực hành 3
                 Chương 6 : HIDROCACBON KHÔNG NO
Tiết 42,43 :   Anken
Tiết 44      :   Ankađien
Tiết 45      :   Luyện tập : Anken và Ankađien
Tiết 46      :   Ankin
Tiết 47      :   Luyện tập : Ankin
Tiết 48      :   Bài thực hành 4
Tiết 49      :   Kiểm tra 1 tiết
                Chương 7 : HIDROCACBON THƠM,   NGUỒN  HIDROCACBON THIÊN NHIÊN.  
HỆ THỐNG HOÁVỀ HIDROCACBON
Tiết 50,51 : Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon khác
Tiết 52      :   Luyện tập : Hidrocacbon thơm
Tiết 53      :   Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
Tiết 54      :   Hệ thống hoá về hidrocacbon
                  Chương 8: DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL- PHENOL
Tiết 55      :   Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Tiết 56,57 :   Ancol
Tiết 58      :   Phenol
Tiết 59      :   Luyện tập : Dẫn xuất halogen , ancol và phenol
Tiết 60      :   Bài thực hành 5
Tiết 61      :   Kiểm tra 1 tiết
                  Chương 9 : ANĐEHYT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
Tiết 62,63 :   Anđehyt - xeton
Tiết 64,65 :   Axit cacboxylic
Tiết 66,67 :   Luyện tập : Anđehyt - xeton - Axit cacboxylic
Tiết 68      :   Bài thực hành 6
Tiết 69      :   Ôn tập học kỳ 2
Tiết 70      :   Kiểm tra học kỳ 2
 
    
      PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 11 PHÂN BAN
                                       CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
                                     Học kỳ 1 : 19 tuần : 36 tiết
                                           Học kỳ 2 : 18 tuần :  51 tiết
                                           Cả năm   : 37 tuần : 87 tiết
 
                                                     HỌC KỲ I
Tiết 1      :    Ôn tập đầu năm
                     Chương 1 :   SỰ ĐIỆN LI
Tiết 2      : Sự điện li
Tiết 3      : Phân loại các chất điện li
Tiết 4,5,6: Axit , Bazơ , Muối
Tiết 7    : Sự điện li của nước . pH . Chất chỉ thị axit - bazơ
Tiết 8      : Luyện tập : Axit - bazơ - muối
Tiết 9,10 : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 11    : Luyện tập : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 12    : Thực hành : Tính axit - bazơ . Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất
                                       điện li
Tiết 13    : Kiểm tra 1 tiết
                   Chương 2 : NHÓM NITƠ
Tiết 14    : Khái quát về nhóm nitơ
Tiết 15      : Nitơ
Tiết 16,17 : Amoniac và muối amoni
Tiết 18,19 : Axit nitric và muối nitrat
Tiết 20      : Luyện tập : Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Tiết 21      : Phôtpho
Tiết 22, 23: Axit phôtphoric và muối phôtphat
Tiết 24     : Phân bón hoá học
Tiết 25     : Luyện tập : Tính chất của phôtpho và hợp chất của phôtpho
Tiết 26     : Thực hành : Tính chất của một số hợp chất nitơ , phôtpho. 
                                       Phân biệt một số loại phân bón hoá học
Tiết 27   : Kiểm tra 1 tiết.
                  Chương 3 : NHÓM CACBON
Tiết 28     : Khái quát về nhóm cacbon
Tiết 29     : Cacbon
Tiết 30     : Hợp chất của cacbon
Tiết 31     : Silic và hợp chất của silic
Tiết 32     : Công nghiệp silicat
Tiết 33     : Luyện tập : Tính chất của cacbon , silic và hợp chất của chúng
Tiết 34,35:Ôn tập học kỳ 1
Tiết 36     : Kiểm tra học kỳ 1
                                                   HỌC KỲ II
                 Chương 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Tiết 37     : Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Tiết 38     : Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Tiết 39     : Phân tích nguyên tố
Tiết 40     : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 41     : Luyện tập : Chất hữu cơ , công thức hữu cơ
Tiết 42,43: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 44     : Phản ứng hữu cơ
Tiết 45     : Luyện tập : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
                  Chương 5 : HIDROCACBON NO
Tiết 46     : Ankan : Đồng đẳng , đồng phân và danh pháp
Tiết 47     : Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất hoá học
Tiết 48     : Ankan : Tính chất hoá học , điều chế và ứng dụng
Tiết 49     : Xicloankan
Tiết 50     : Luyện tập : Ankan và Xicloankan
Tiết 51     : Thực hành : Phân tích định tính . Điều chế và tính chất của metan
Tiết 52     : Kiểm tra 1 tiết.
                  Chương 6 : HIDROCACBON KHÔNG NO
Tiết 53     : Anken : Danh pháp , cấu trúc và đồng phân
Tiết 54,55: Anken : Tính chất , điều chế và ứng dụng
Tiết 56     : Ankađien
Tiết 57     : Khái niệm về tecpen
Tiết 58     : Ankin
Tiết 59     : Luyện tập : Hidrocacbon không no
Tiết 60     : Thực hành : Tính chất của hidrocacbon không no
                  Chương 7 : HIDROCACBON THƠM .
                                     NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN
Tiết 61,62: Benzen và ankyl benzen
Tiết 63     : Stiren và Naphtalen
Tiết 64     : Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
Tiết 65,66: Luyện tập : So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất
                                của hidrocacbon thơm với hidrocacbon no và không no
Tiết 67     : Thực hành : Tính chất của một số hidrocacbon thơm
Tiết 68     : Kiểm tra 1 tiết
                Chương 8   : DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-.PHENOL
Tiết 69,70: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Tiết 71     : Luyện tập : Dẫn xuất halogen
Tiết 72     : Ancol : Cấu tạo , danh pháp , tính chất vật lí
Tiết 73,74: Ancol : Tính chất hoá học , điều chế và ứng dụng
Tiết 75     : Phenol
Tiết 76     : Luyện tập : Ancol , Phenol
Tiết 77     : Thực hành : Tính chất của một vài dẫn xuất halogen ,
                                       ancol, phenol
                 Chương 9 : ANĐEHYT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Tiết 78,79: Anđehyt và xeton
Tiết 80     : Luyện tập : Anđehyt và xeton
Tiết 81     : Axit cacboxylic : Cấu trúc , danh pháp và tính chất vật lí
Tiết 82,83: Axit cacboxylic : Tính chất hoá học , điều chế và ứng dụng
Tiết 84     : Luyện tập : Axit cacboxylic
Tiết 85     : Thực hành : Tính chất của anđehyt và axit cacboxylic
Tiết 86     : Ôn tập học kỳ 2

Tiết 87     : Kiểm tra học kỳ 2

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11-BÀI VIẾT SỐ1-NĂM HỌC 2017-2018 16/10/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP HÓA 11 NĂM HỌC 2016-2017 03/07/2017
ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KÌ I HÓA 11 NĂM HỌC 2016-2017 03/01/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA 11- 2015-16 26/04/2016
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 ankan-anken-ankin 12/03/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)