Mode:     
03 Tháng Mười Hai 2020
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đề KT định kỳ Trần Trọng Nghĩa Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/11/2020 7:44:32 SA - Số lượt xem: 124

HƯỚNG DẪN  ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Bài soạn đổi mới PPGD và Bài soạn Power Point Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/11/2020 7:44:32 SA - Số lượt xem: 125

HƯỚNG DẪN  ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Tiến độ thực hiện chương trình Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/11/2020 7:44:32 SA - Số lượt xem: 126

HƯỚNG DẪN  ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 4 HÓA 10-HK1NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 3 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 1 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
SKKN hằng năm và Chuyên đề tự học Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/11/2020 7:44:32 SA - Số lượt xem: 127

HƯỚNG DẪN  ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Tài liệu, thông tin của GV dành cho HS và PH các lớp đang dạy Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/11/2020 7:44:32 SA - Số lượt xem: 128

HƯỚNG DẪN  ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)