Mode:     
03 Tháng Mười Hai 2020
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đề KT định kỳ Trần Trọng Nghĩa Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 19/10/2020 10:21:02 CH - Số lượt xem: 188

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 07/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Bài soạn đổi mới PPGD và Bài soạn Power Point Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 19/10/2020 10:21:02 CH - Số lượt xem: 189

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 07/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Tiến độ thực hiện chương trình Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 19/10/2020 10:21:02 CH - Số lượt xem: 190

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 07/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 4 HÓA 10-HK1NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 3 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 1 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
SKKN hằng năm và Chuyên đề tự học Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 19/10/2020 10:21:02 CH - Số lượt xem: 191

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 07/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 19/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 07/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 02/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 13/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 25/12/2018
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 24/12/2018
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 24/11/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 15/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 17/12/2017
Open the calendar popup.
 
Tài liệu, thông tin của GV dành cho HS và PH các lớp đang dạy Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 19/10/2020 10:21:02 CH - Số lượt xem: 192

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 09/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 07/11/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 07/11/2020
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 01/11/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)