Mode:     
24 Tháng Sáu 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 12 Minimize
Phân phối chương trình môn Hóa 12NC & 12CB
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 13/10/2009 4:39:55 CH - Số lượt xem: 12762
PHÂN PHỐÍ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC LỚP 12
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
- Học kỳ 1: 19 tuần : 54 tiết
- Học kỳ 2: 18 tuần : 34 tiết
- Cả năm : 37 tuần :  88 tiết
 
TCT
BÀI
                                                      Tên bài
 
 
                                                     HỌC KỲ I
1
 
Ôn tập đầu năm
 
 
 CHƯƠNG 1. ESTE-LIPIT
2
Bài 1
Este
3
Bài 2
Lipit
4
Bài 3
Chất giặt rửa
5-6
Bài 4
Luyện tập:Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon.
 
 
 CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT
7-8
Bài 5
Glucozơ
9-10
Bài 6
Saccarozơ
11
Bài 7
Tinh bột
12
Bài 8
Xenlulozơ
13-14
Bài 9
Luyện tập:Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu.
15
Bài 10
Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat.
16
 
Kiểm tra 1 tiết: chương 1 & 2
 
 
 CHƯƠNG 3. AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN
17-18
Bài 11
Amin
19-20
Bài 12
Aminoaxit
21-22-23
Bài 13
Peptit và protein
24
Bài 14
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
25
Bài 15
Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein
 
 
 CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
26-27
Bài 16
Đại cương về polime
28-29
Bài 17
Vật liệu polime
30
Bài 18
Luyện tập: Polime và vât liệu polime   
31
 
Kiểm tra 1 tiết : chương 3 & 4
 
 
 CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
32-33
Bài 19
Kim loại và hợp kim
34-35-36
Bài 20
Dãy điện hoá kim loại
37
Bài 21
Luyện tập: Tính chất của kim loại
38
Bài 22
Sự điện phân
39-40
Bài 23
Sự ăn mòn kim loại
41
Bài 24
Điều chế kim loại
42
Bài 25
Luyện tập: Sự điện phân-Sự ăn mòn kim loại-Điều chế kim loại
43
Bài 26
Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại. Điều chế kim loại
44
Bài 27
Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại.Chống ăn mòn kim loại
 
 
 CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM-KIM LOẠI KIỀM THỔ-NHÔM
45
Bài 28
Kim loại kiềm
46
Bài 29
Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
47
Bài 30
Kim loại kiềm thổ
48-49
Bài 31
Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
50
Bài 32
Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
51
Bài 33
Nhôm
52-53
 
Ôn tập học kỳ 1
54
 
Kiểm tra học kỳ 1
 
 
                                                        HỌC KỲ II
55-56
Bài 34
Một số hợp chất quan trọng của nhôm
57
Bài 35
Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
58
Bài 36
Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
59
Bài 37
Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 
 
 CHƯƠNG 7. CROM-SẮT-ĐỒNG
60
Bài 38
Crom
61
Bài 39
Một số hợp chất của crom
62
 
Kiểm tra 1 tiết về Nhôm, Crom
63
Bài 40
Sắt
64
Bài 41
Một số hợp chất của sắt
65-66
Bài 42
Hợp kim của sắt
67-68
Bài 43
Đồng và một số hợp chất của đồng
69-70
Bài 44
Sơ lược về một số kim loại khác
71
Bài 45
Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng
72
Bài 46
Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại khác
73
Bài 47
Bài thực hành 7: Tính chất của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
74
 
Kiểm tra 1 tiết về Sắt, Đồng và một số kim loại khác
 
 
  CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ.CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
75
Bài 48
Nhận biết một số cation trong dung dịch
76
Bài 49
Nhận biết một số anion trong dung dịch
77
Bài 50
Nhận biết một số chất khí
78
Bài 51
Chuẩn độ axit-bazơ
79
Bài 52
Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat
80
Bài 53
Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
81
Bài 54
Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch
82
Bài 55
Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch
 
 
 CHƯƠNG 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH-MT
83
Bài 56
Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
84
Bài 57
Hoá học và vấn đề xã hội
85
Bài 58
Hoá học và vấn đề môi trường
86-87
 
Ôn tập học kỳ 2
88
 
Kiểm tra học kỳ 2
 
 
 
PHÂN PHỐÍ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC LỚP 12
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
- Học kỳ 1: 19 tuần : 36 tiết
- Học kỳ 2: 18 tuần : 34 tiết
- Cả năm : 37 tuần : 70 tiết
 
STT tiết
STT bài
                                                       Tên bài
 
 
                                                       HỌC KỲ I
1
 
Ôn tập đầu năm
 
 
CHƯƠNG 1. ESTE-LIPIT
2
Bài 1
Este
3
Bài 2
Lipit
4
Bài 3
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
5
Bài 4
Luyện tập: Este và chất béo
 
 
CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT
6-7
Bài 5
Glucozơ
8-9
Bài 6
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
10
Bài 7
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
11
Bài 8
Thực hành: Điều chế, tính chất hoá học của este và cacbohiđrat
12
 
Kiểm tra 1 tiết chương 1& 2
 
 
CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
13-14
Bài 9
Amin
15
Bài 10
Amino axit
16-17
Bài 11
Peptit và protein
18
Bài 12
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
 
 
CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
19-20
Bài 13
Đại cương về polime
21-22
Bài 14
Vật liệu polime
23
Bài 15
Luyện tập :Polime và vật liệu polime
24
Bài 16
Thực hành : Một số tính chất của protein và vật liệu polime
25
 
Kiểm tra 1 tiết chương 3& 4
 
 
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
26
Bài 17
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
27-28-29
Bài 18
Tính chất của kim loại.Dãy điện hoá của kim loại
30
Bài 19
Hợp kim
31-32
Bài 20
Sự ăn mòn kim loại
33
Bài 21
Điều chế kim loại
34-35
 
Ôn tập học kỳ 1
36
 
Kiểm tra học kỳ 1
 
 
                                                     HỌC KỲ II
37-38
Bài 22
Luyện tập : Tính chất của kim loại
39
Bài 23
Luyện tập : Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
40
Bài 24
Thực hành : Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
 
 
CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
41-42
Bài 25
Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
43-44-45
Bài 26
Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
46-47
Bài 27
Nhôm và hợp chất của nhôm
48
Bài 28
Luyện tập : Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
49
Bài 29
Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
50
Bài 30
Thực hành : Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
51
 
Kiểm tra 1 tiết
 
 
CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
52
Bài 31
Sắt
53
Bài 32
Hợp chất của sắt
54
Bài 33
Hợp kim của sắt
55
Bài 34
Crom và hợp chất của crom
56
Bài 35
Đồng và hợp chất của đồng
57
Bài 36
Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
58
Bài 37
Luyện tập : Tính chất hoá học của sắt và hợp chất của sắt
59
Bài 38
Luyện tập : Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng
60
Bài 39
Thực hành : Tính chất hoá học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom
61
 
Kiểm tra 1 tiết
 
 
CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
62
Bài 40
Nhận biết một số ion trong dung dịch
63
Bài 41
Nhận biết một số chất khí
64
Bài 42
Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
 
 
CHƯƠNG 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT, XH, MT
65
Bài 43
Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
66
Bài 44
Hoá học và vấn đề xã hội
67
Bài 45
Hoá học và vấn đề môi trường
68-69
 
Ôn tập học kỳ 2
70
 
Kiểm tra học kỳ 2
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12-BÀI VIẾT SỐ1-NĂM HỌC 2017-2018 16/10/2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA 12- 2015-16 07/05/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG –IV-2016 26/04/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG –III-2016 26/04/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)